DAVANT LES CONVOCATÒRIES ELECTORALS DE 2019

DAVANT LES CONVOCATÒRIES ELECTORALS DE 2019

Per motius de consciència i amb la mirada posada en l’Evangeli de Jesús i en els processos laics d’humanització, elevem la veu contra el sofriment que generarien algunes propostes electorals, en particular les que utilitzen i traeixen els ideals i les pràctiques evangèliques i produeixen el captiveri polític del cristianisme. Per això,

Conscients de la necessitat de REDUIR ELS ABISMES DE DESIGUALTAT, donem suport a les propostes encaminades a implantar mesures fiscals justes i redistributives i polítiques actives en favor de la igualtat, a posar en el centre de la gestió política les persones que es troben en pitjors condicions i oportunitats, a governar en favor de la gent amb escassetat de recursos i capacitats, i a garantir vies segures a la immigració. Denunciem les propostes dirigides a limitar els drets civils, socials i dels pobles; a retallar els béns de justícia en el sistema educatiu, sanitari, laboral o d’habitatge; i a desatendre les reivindicacions igualitàries de les dones i el crit de les persones desplaçades o immigrants per qualsevol motiu.

Davant la necessitat de CONSTRUIR L’ESPAI PÚBLIC, donem suport a les propostes encaminades a garantir a tothom els béns universals de l’educació, la sanitat, el treball i l’habitatge com a drets exigibles i lloc de les solidaritats. Denunciem les propostes dirigides a sotmetre allò públic als interessos particulars i corporatius, a mercantilitzar els béns col·lectius, a privatitzar els serveis públics, a retallar les despeses socials, i a fomentar la confusió entre llibertat d’ensenyament i llibertat d’empresa o lliure mercat d’idees.

Conscients de la necessitat de DIGNIFICAR LA POLÍTICA, donem suport a les propostes encaminades a fomentar la transparència en la gestió amb un codi ètic publicitat i a promoure la participació ciutadana en allò públic i la pràctica del diàleg i la negociació. Denunciem les propostes dirigides a defensar el masclisme, el racisme o l’homofòbia; a promoure l’odi, la polarització social o el rebuig a qui és diferent; a sembrar de mentides l’espai públic, menysprear la memòria històrica i fer creure que la veritat i la bondat cauen d’un únic costat.

Davant la necessitat de CONSTRUIR UNA SOCIETAT INCLUSIVA, donem suport a les propostes encaminades a reconèixer les identitats nacionals dels pobles, tot escoltant i gestionant democràticament els seus drets; a promoure el ple reconeixement del dret d’ús de les llengües cooficials en tots els àmbits, i a afavorir la multiculturalitat. Denunciem les propostes dirigides a convertir idolàtricament la pàtria, la Constitució i la llei en absoluts intocables i a apropiar-se’n arriscant així la convivència cívica i la pau social.

Conscients de la necessitat de GARANTIR LA LAÏCITAT de la societat, donem suport a les propostes encaminades a respectar l’autonomia de la ciència i l’ètica comuna en qüestions com ara la defensa de la vida digna, i a plantejar la relació amb les diverses Esglésies i religions des de la independència institucional i la col·laboració lleial i crítica envers el bé comú. Denunciem les propostes dirigides a instrumentalitzar la fe cristiana, utilitzar l’Església en favor d’una ideologia conservadora o fer un partit catòlic.

Davant la necessitat de DEFENSAR I TENIR CURA DE LA TERRA com a origen comú de la humanitat, destí i identitat, donem suport a les propostes encaminades a construir un món únic i interconnectat per la solidaritat internacional, la no ingerència i el respecte als diferents camins dels pobles; a implantar una regulació internacional del moviment de capitals i de les institucions financeres, i a promoure una justícia global que preserve el medi natural i garantisca la pau mundial per mitjans diplomàtics i no per la força de les armes. Denunciem les propostes dirigides a consolidar el sistema capitalista, que converteix la terra en un abocador de fem, destrueix les condicions de vida, construeix murs i filats i ignora la consciència ecològica i el canvi climàtic.

Fem aquesta reflexió des de la perspectiva del missatge cristià, que busca construir una societat solidària i lliure, justa i pacífica, igualitària i de germanor universal.

València, març de 2019

Grup de Seglars i Rectors del Dissabte