ELS CRISTIANS DE VALÈNCIA VOLEM PREGAR EN VALENCIÀ

“Els cristians de València volem pregar en valencià”

 

Mireia Rourera entrevista a Javier Almela, membre del Grup, en el diari de Barcelona El Punt Avui, 7 de maig 2022

Javier Almela és un dels activistes del Grup Cristià del Dissabte, de València EPA.

 

El Grup Cristià del Dissabte demanem que la jerarquia es manifesti clarament en favor de l’ús del valencià en la litúrgia

Som catòlics fervents, però estem frustrats perquè creiem que les coses s’han de fer d’una altra manera

MIREIA ROURERA – BARCELONA

Fa més de qua­ranta anys, un grup de cape­llans obrers de València va fun­dar el Grup Cristià del Dis­sabte. S’iden­ti­fi­ca­ven amb l’ober­tura pro­po­sada per Joan XXIII en el Con­cili Vaticà II, l’opció pels pobres, la dimensió alli­be­ra­dora del cris­ti­a­nisme i una Església evangèlica. També van apos­tar clara­ment per defen­sar la llen­gua i la cul­tura valen­ci­a­nes. Quan l’enti­tat es va obrir a seglars, fa uns nou anys, Javier Almela i la seva esposa no van dub­tar a apun­tar-s’hi, i avui, des d’aquest movi­ment, bata­llen en molts fronts. La punta de llança és la llen­gua.

La situ­ació de l’Església de València, com la veu el Grup del Dis­sabte?

La veiem com una Església molt rutinària en què real­ment no s’incor­pora l’espe­rit del papa Fran­cesc, que és el que a nosal­tres ens fa creure que és pos­si­ble tor­nar al camí mar­cat pel Con­cili Vaticà II. No és que vul­guem repe­tir aquell con­cili, que ja també ha que­dat des­fa­sat, sinó que ens agra­da­ria que s’emprengués l’espe­rit del con­cili, la reno­vació contínua que ha de tenir qual­se­vol ins­ti­tució humana com és l’Església. Tenim un arque­bisbe molt tra­di­ci­o­na­lista [el car­de­nal Cañiza­res] que, tot i que és bona per­sona, no està en la línia que nosal­tres defen­sem.

L’Església a València ha estat en algun moment pròxima al Con­cili Vaticà II?

Jo crec que no, però tam­poc crec que ho hagi estat cap Església a Espa­nya, bàsica­ment perquè no va donar temps. Quan va aca­bar el con­cili, l’any 1966, aquí teníem un bisbe auxi­liar, Rafael González Mora­lejo, que va ser bisbe vicari un parell d’anys. Ell sí que va estar impli­cat amb les idees del con­cili, però el van tras­lla­dar de seguida. El van por­tar a Huelva, i aquí a València tota impli­cació amb l’ober­tura del con­cili es va aca­bar… Amb el papa Joan Pau II, les idees del con­cili van que­dar en no res.

Una de les bata­lles del Grup del Dis­sabte és la llen­gua. El valencià s’uti­litza a les parròquies de València?

Molt poquet, pot­ser en alguna i per l’interès del capellà de torn, però vaja, és molt resi­dual. Quan després del con­cili les mis­ses es van començar a fer amb les llengües ver­na­cles, aquí a València hi va haver una falta de deter­mi­nació. No va pas­sar el mateix a Cata­lu­nya.

Vostès han fet un mani­fest a favor de la llen­gua valen­ci­ana. Què dema­nen?

Nosal­tres dema­nem que una vegada per totes es faci ús del valencià en la litúrgia i que es publi­quin els lli­bres litúrgics i el cate­cisme en la nos­tra llen­gua. L’any 1974 –un any després que l’arque­bisbe de València creés una comissió inter­di­o­ce­sana per als tex­tos litúrgics en llen­gua ver­na­cla per poder adap­tar a la llen­gua pròpia els tex­tos ecle­si­als–, el pare Pere Riu­tort, peda­gog, filòleg i lingüista, que era mallorquí però va estar quasi tota la seva vida aquí a València, va escriure el Lli­bre del poble de Déu, per poder implan­tar i adap­tar la litúrgia en valencià. El Lli­bre del poble de Déu conté el can­to­ral popu­lar, les cele­bra­ci­ons del diu­menge, les fes­ti­vi­tats i la Set­mana Santa, l’ordi­nari de la missa, els sagra­ments, les mis­ses ritu­als… Tot està adap­tat a la nos­tra llen­gua.

I?

Doncs els bis­bes del País Valencià, efec­ti­va­ment, l’any 1974 van apro­var aquesta obra, però la decla­ra­ven “apta para los actos litúrgi­cos hasta la publi­cación de las edi­ci­o­nes cul­tu­ra­les valen­ci­a­nas”. I sap què? Que encara estem espe­rant i aques­tes edi­ci­ons cul­tu­rals valen­ci­a­nes no s’han publi­cat mai. Els cape­llans que fan alguna missa en valencià fan ser­vir el Lli­bre del poble de Déu, però falta l’ofi­ci­a­li­tat de la llen­gua en el culte.

A València hi ha molts sec­tors que neguen la uni­tat de la llen­gua cata­lana.

Aquest és un dels pro­ble­mes i aquesta és, segu­ra­ment, una de les raons per les quals els bis­bes no han vol­gut impli­car-se en la qüestió de la llen­gua, perquè es tro­ben de cara amb una gran part de la població, que és molt viru­lenta, en con­tra. Nosal­tres cre­iem que això s’ha de superar; tenim una Acadèmia Valen­ci­ana de la Llen­gua que sem­pre s’ha mos­trat a favor de la uni­tat de la llen­gua i dema­nem que els tex­tos es tra­du­ei­xin segons les nor­mes de l’Acadèmia. Tot ple­gat és molt irònic, perquè jus­ta­ment a València hi ha una llarga tra­dició d’il·lus­tres tra­duc­tors…

Per exem­ple?

Miri que ja el 1360 un domi­nic, Fra Gui­llem Anglès, va tra­duir el Cànon de la missa per als pre­ve­res del llatí al romanç. Després, l’any 1473, es va impri­mir la Bíblia Valen­ci­ana, la pri­mera bíblia impresa en català, la pri­mera de tota la península Ibèrica i la quarta que es va impri­mir al món, que havia estat traduïda pel pare Boni­faci Fer­rer. Més: el 1490 el poeta Joan Roís de Core­lla, un dels millors poe­tes que hem tin­gut, va tra­duir el Sal­teri… És a dir, que no és cosa nova, això de tra­duir els tex­tos litúrgics a la nos­tra llen­gua, ni falta voca­bu­lari ni capa­ci­tat lingüística a la nos­tra llen­gua per adap­tar la Bíblia. Sen­zi­lla­ment és que no volen… A més, tenim pocs bis­bes valen­ci­ans.

Com?

Pràcti­ca­ment no hem tin­gut bis­bes valen­ci­ans, nosal­tres. Al segle XVIII, només n’hi va haver un, Antoni Folch de Car­dona. Al segle XIX, només un bisbe valencià, Joa­quim Com­pany i Soler. Al segle XX, només un, Enric Reig i Casa­nova. Un per segle! Pot­ser no és impor­tant tenir bis­bes valen­ci­ans…, però ara mateix en tenim tres d’auxi­li­ars que sí que són valen­ci­ans i tots par­len valencià.

El que passa és que als bis­bes valen­ci­ans els envien a Cata­lu­nya!

Sí, sí que en teniu uns quants! Però no es pot demos­trar si hi ha inten­ci­o­na­li­tat política.

I què diu el car­de­nal Cañiza­res sobre la llen­gua?

Cada cop que se li pre­gunta, diu que hi tre­ba­llarà i que ja hi ha una comissió estu­di­ant-ho. La rea­li­tat és que de moment, res de res. I una altra cosa: rei­vin­di­quem i con­si­de­rem molt impor­tant que en el semi­nari s’ense­nyi el valencià i en valencià.

Només s’hi ense­nya en cas­tellà?

Rigo­ro­sa­ment. I nosal­tres dema­nem que tant als semi­na­ris com a les cases de for­mació reli­gi­o­ses s’intro­du­ei­xin cur­sets per al conei­xe­ment de la història, la cul­tura i la llen­gua valen­ci­a­nes. Si als semi­na­ris­tes estu­dien només en cas­tellà, per molt que la majo­ria tin­guin el valencià com a llen­gua materna, difícil­ment després uti­lit­za­ran la llen­gua pròpia en el culte. Si volem que la gent nova que entra al semi­nari tin­gui un altre tarannà, s’ha de tre­ba­llar l’ense­nya­ment als semi­na­ris. I ara mateix hi ha un altre pro­blema: com que fal­ten voca­ci­ons, estan arri­bant pre­ve­res de l’Amèrica Lla­tina o d’altres països a pobles on la gent només parla valencià. A aquests pre­ve­res se’ls ha d’ense­nyar la llen­gua.

Cal un canvi radi­cal, doncs.

Volem que la jerar­quia es mani­festi clara­ment en favor de l’ús del valencià en la litúrgia. No és que es toleri que un capellà faci una missa en valencià com una cosa aïllada, el que ha de ser nor­mal és que el poble valencià pugui pre­gar en valencià. Per això dema­nem que els bis­bes facin una pas­to­ral col·lec­tiva per pro­mul­gar, en un temps pru­den­cial, cele­brar almenys una euca­ris­tia en valencià en cada parròquia i altres llocs de culte de les comar­ques valen­ci­a­no­par­lants els diu­men­ges i fes­tius. I que els bis­bes facin el sug­ge­ri­ment a les comar­ques cas­te­lla­no­par­lants, com a senyal d’unió i de per­ti­nença, d’uti­lit­zar el valencià en alguna pregària, cant o monició.

Per des­comp­tat, en els llocs web dels bis­bats de València el català no hi és.

Tot en cas­tellà, per des­comp­tat.

Som en període sino­dal. Qui­nes altres pro­pos­tes, al marge de la llen­gua, fan vostès per a l’Església?

Estem tre­ba­llant l’apor­tació que volem fer en aquest sínode. Per des­comp­tat que dema­nem la par­ti­ci­pació dels laics en l’Església. Nosal­tres estem en con­tra del cle­ri­ca­lisme, tal com diu el papa Fran­cesc. El cle­ri­ca­lisme és el gran mal que tenim a l’Església i l’única manera de tren­car-lo és que el cler­gat no tin­gui una auto­ri­tat res­pecte als laics. Molts laics no estan for­mats ni tenen la pos­si­bi­li­tat de fer aquest pas, però és evi­dent que s’ha de fer.

Som en plena cam­pa­nya de la renda. L’Església demana que els fidels mar­quin la X a la seva case­lla, però després part dels diners van a la Cope.

Nosal­tres diem claríssi­ma­ment que una emis­sora com la Cope no hau­ria d’estar sub­ven­ci­o­nada per l’Església. Ara, que la Con­ferència Epis­co­pal o una diòcesi pogués tenir una emis­sora que res­pectés de veri­tat els valors de l’Evan­geli ens sem­bla­ria per­fecte. Això és pre­ci­sa­ment el que fa falta a l’Església, mit­jans per evan­ge­lit­zar. El que no pot ser és que una emis­sora de l’Església es posi a com­pe­tir amb les altres emis­so­res a veure qui gua­nya més diners i qui cri­tica més l’altra.

Quan donarà un tomb l’Església de l’Estat i es posarà al cos­tat del que pre­dica el papa Fran­cesc?

Amb aquest epis­co­pat, real­ment ho tenim difícil. Crec que l’epis­co­pat espa­nyol actual no té remei. Jus­ta­ment al nos­tre web ens hem fet ressò d’un arti­cle que el nos­tre amic J.L. Fer­rando escriu a Religión Digi­tal sobre la ina­ni­tat de les actu­a­ci­ons de l’epis­co­pat espa­nyol i la urgència d’una reacció que faci revis­co­lar l’anhel de molts cre­ients frus­trats per una ins­ti­tució ecle­sial afer­rada a les ruti­nes i a uns modes de relació que tenen poc a veure amb l’Evan­geli. Aquesta manera que té l’epis­co­pat de fer… Ara, amb la inves­ti­gació sobre la pederàstia, no ho està fent bé. Sem­bla que l’Església espa­nyola només hi sigui per si la cre­ueta, per si l’ense­nyança…, però no han fet cap movi­ment valent i arris­cat, a diferència d’algu­nes esglésies com ara l’ale­ma­nya i la fran­cesa. Es van posar a inves­ti­gar el tema de la pederàstia i ha estat un escàndol, però ara poden curar la ferida. Aquí és al revés, miren cap a l’altre cos­tat. És el sis­tema: callar, que ningú digui res, que res es des­tapi…

A Cata­lu­nya, bis­bes i pre­ve­res tam­poc poden aixe­car la veu, pel que sem­bla.

I un que la va aixe­car, el bisbe de Sol­sona, que es va pro­nun­ciar a favor del dret a deci­dir, moles­tava. I ja no hi és…

I l’ha subs­tituït un valencià!

Aquí hi ha tot el tema de l’elecció de bis­bes, que és molt incor­recte. És un tema que el Grup Cristià del Dis­sabte hem tocat molt sovint… Si tu has de pas­sar el fil­tre d’unes per­so­nes que el que volen és man­te­nir una ide­o­lo­gia molt con­creta i molt par­ti­cu­lar, és evi­dent que la majo­ria no hi comp­tem. Li vull dei­xar clar que nosal­tres som catòlics fer­vents, que no volem cri­ti­car l’Església per cri­ti­car, al con­trari. Però estem frus­trats perquè cre­iem que les coses s’han de fer d’una altra manera. Ningú cri­tica l’essència de l’Església, ningú està en con­tra de res que sigui fona­men­tal per a la fe cris­ti­ana, però cre­iem que cal adap­tar-la i expres­sar-la d’acord amb el segle XXI, no com si fóssim al segle XIX.

Després es quei­xen que no tenen gent.

Es quei­xen que els joves s’allu­nyen de l’Església, que la gent no s’ho creu. D’on ve, això? Ve de la manera d’expli­car l’Església. Els que escol­ten de nou el mis­satge el veuen allu­nyat de la rea­li­tat i no hi veuen l’atrac­tiu. Cal una altra vegada un aggi­or­na­mento, com va pro­po­sar Joan XXIII.