DAVANT LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS DE 2007

           DAVANT LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS DE 2007  (Maig 2007)

       Els membres del Grup de Rectors del Dissabte, que ens reunim per revisar i potenciar la tasca evangelitzadora que realitzem en ambients populars, obrers i estudiantils, amb una perspectiva d’inculturació en el nostre poble valencià, hem reflexionat des de la fe en Crist Ressuscitat sobre les eleccions municipals i autonòmiques que celebrarem el 27 de maig.

Com bé indica el Concili Vaticà II, la fe, lluny de dur-nos a una evasió de les qüestions temporals o terrenals, ens empeny a comprometre’ns més pregonament en la seua transformació a fi de fer-les més humanes, justes i solidàries, sempre al servei de tot l’ésser humà i de tots els éssers humans (cf. GS, 43). Per això, la fe sempre implica una denúncia del que és injust i inhumà, i una afirmació d’allò que afavoreix la construcció d’una societat més democràtica, lliure i participativa. Si no és així, no és veritablement fe cristiana.

Per il·luminar, doncs, el compromís cristià davant les properes eleccions, hem examinat la realitat social i política que vivim, amb la finalitat d’oferir uns criteris generals de discerniment:

          1.- Per una societat de diàleg, col·laboració i participació de tothom.

El deteriorament de l’acció política mitjançant la desqualificació, l’insult personal, la mentida i l’encobriment, estan duent a la crispació de la convivència ciutadana i al desprestigi de la tasca política.

Conscients que la forma més humana i civilitzada de resoldre els problemes i conflictes és recórrer al diàleg i la negociació, DONEM SUPORT a les propostes que sotmeten l’acció política als criteris ètics de la pau, el diàleg, la llibertat i la justícia. És necessari, doncs, establir mecanismes de diàleg i col·laboració entre el govern i l’oposició, i entre aquests i la societat civil.

          2.- Per una societat plurinacional i amb solidaritat entre els seus pobles.

     Alguns grups utilitzen els sentiments identitaris dels pobles i Comunitats Autònomes per crear un clima de fustigació i enfrontament interessat entre els ciutadans i ciutadanes de l’Estat espanyol.

Coneixedors de la riquesa que constitueixen les diverses identitats culturals i lingüístiques dels nostres pobles, DONEM SUPORT a les propostes que afavorisquen un autèntic respecte a les identitats nacionals i als desitjos democràtics de la seua ciutadania, i una solidaritat real entre les diverses Autonomies.

          3.- Per una societat acollidora amb els immigrants i defensora dels seus drets.

El nostre benestar és a costa dels països del Sud, la situació sense sortida dels quals obliga les seues gents a immigrar. El tracte vexatori que es dóna a les persones immigrades, reduïdes a la dimensió laboral i sotmeses a la discriminació institucional i a la negació dels seus drets bàsics, fereix la nostra consciència humana i cristiana.

DONEM SUPORT, doncs, a les propostes que tendisquen a crear als pobles del Sud les condicions que eviten la immigració forçosa, així com les que s’encaminen a humanitzar les situacions de les persones immigrades al nostre país, a reconèixer els seus drets civils, polítics i socials, i a fomentar activament la convivència.

          4.- Per una societat respectuosa amb el territori i amb projectes sostenibles.

     És un fet alarmant l’abús especulatiu i l’explotació de la terra, convertida en un simple jaciment de beneficis econòmics. La destrucció dels espais col·lectius i la degradació dels recursos naturals pels interessos particulars i de les grans empreses hipotequen greument el futur del nostre territori.

Per això, DONEM SUPORT a les propostes que, per evitar tota especulació, garantisquen el caràcter primari de la terra com a bé públic, el control ciutadà del seu ús, des de criteris ecològics i projectes sostenibles, i el respecte als drets de les generacions futures.

          5.- Per una societat que prioritze els serveis públics i atenga els barris més necessitats.

     Constantment se`ns embadaleix amb ostentacions i obres faraòniques que suposen quantitats ingents de diners públics, mentre que als barris populars augmenta el deteriorament de les infraestructures relacionades amb els serveis socials, sanitaris, educatius, culturals i d’habitatge.

Conscients que els serveis públics beneficien la immensa majoria de ciutadans i ciutadanes, DONEM SUPORT a les propostes que privilegien en els pressupostos públics el servei als més desfavorits i als barris populars, i que orienten l’acció de govern a l’enfortiment dels serveis públics.

          6.- Per una societat respectuosa amb la veritat i el pluralisme.

     És evident el baix nivell ètic del sistema radiotelevisiu de la Comunitat Valenciana i la malaltia crònica de Canal 9, regit fonamentalment per criteris comercials i índexs d’audiència, amb una marcada orientació partidista que exclou altres realitats socials i polítiques.

Coneixedors de les influències que els mitjans audiovisuals exerceixen en la ciutadania, DONEM SUPORT a les mesures que hi garantisquen, de manera concreta, la llibertat d’expressió, la presència de la diversitat política i social, la regulació per mitjà de codis ètics i la promoció de la cultura, el civisme, el bon gust i la participació ciutadana.

          7.- Per una societat solidària i compromesa en la cooperació internacional.

El deteriorament de la solidaritat internacional i la potenciació de l’egoisme individualista es veuen afavorits per la manca de polítiques solidàries i de cooperació.

Per això, DONEM SUPORT a les propostes que promoguen la cultura de la solidaritat, institucionalitzen als municipis i a les autonomies un mínim del 0,7% per al desenvolupament i la cooperació, i afavorisquen mesures contra la pobresa i la discriminació a escala local i internacional.

          8.- Per una societat aconfessional i respectuosa amb la llibertat religiosa i el pluralisme ètic.

Sofrim contínuament una situació lamentable: sovint l’Església és utilitzada, de forma partidista, per a causes i estils antievangèlics; altres voltes, la mateixa jerarquia eclesiàstica intenta ocupar un espai públic sense tenir en compte el principi constitucional de la no-confessionalitat.

Per això, DONEM SUPORT a les propostes que respecten les diverses confessions i garantisquen la llibertat religiosa, la no-confessionalitat de les institucions públiques i el reconeixement del pluralisme ètic en qüestions tan vitals com l’eutanàsia, l’ecologia, la investigació biomèdica, l’homosexualitat, etc.

Ja que la política forma part de la nostra vida de ciutadans i ciutadanes, i que la qualitat de vida depén en gran mesura de la política que es duu a la pràctica als nostres municipis i Comunitats Autònomes, fem una crida a la responsabilitat de totes les persones i a la seua implicació activa en aquest procés electoral.

                                                       València, maig de 2007

          GRUP DE RECTORS DEL DISSABTE